Diszlexia - diszgráfia

A diszlexiaveszélyeztetettség gyanúja 5-6 éves, óvodás gyermekeknél merülhet fel abban az esetben, ha a szülő, az óvónő vagy a logopédus a következő jelenségeket tapasztalja:
 1. úgynevezett "rizikótényezők" (szülési sérülés, idegrendszeri sérülés, mozgásfejlődési zavar)
 2. megkésett beszédfejlődés
 3. nehezen induló nyelvi fejlődés
 4. szegényes szókincs, korlátozott beszédmegértés
 5. nehézkes verstanulás, rossz kifejezőkészség, szómegtalálási nehézségek
 6. elhúzódó pöszeség, hangátvetések, szótorzítások
 7. jó hallásvizsgálati eredmény ellenére gyakran visszakérdez
 8. mozgásban ügyetlen, kialakulatlan vagy keresztezett dominancia
 9. rossz ritmusérzék, dallamvisszaadás
 10. amuzikalitás
 11. szórt figyelem
Ha a fenti tünetek közül néhány együttes jelentkezése esetén részletes vizsgálat elvégzése szükséges.
 
A vizsgálat végzésének ideje
A diszlexia veszélyeztetettség szűrésének optimális időpontja a gyermek nagycsoportba lépésének időpontja.
 
A diszlexia prevenciós terápiát megelőzi:
 1. szűrővizsgálat gyorstesztekkel (Előrejelző gyorsteszt I-II.)
 2. anamnézisfelvétel
 3. részletes vizsgálat és kiegészítő vizsgálatok
A részletes vizsgálat:
 1. A beszéd vizsgálata
  • A spontán beszéd vizsgálata
  • A szókincs vizsgálata
  • Az összefüggő beszéd vizsgálata
  • A relációsviszony megértése
  • Relációs szavak használatának vizsgálata
  • A diszgrammatizmus
  • A beszédhiba vizsgálata
  • Nehéz szavak utánmondása
 2. A fogalomalkotás vizsgálata
 3. Különbség megfogalmazása
 4. Önálló vers- vagy mesemondás
 5. Hallási differenciálóképesség vizsgálata
 6. Térbeli tájékozódóképesség vizsgálata
 7. A dominancia megállapítása a kéz, szem, láb vonatkozásában
 8. A vízuális emlékezet vizsgálata: tárgyképre, formákra, jelekre vonatkozóan
 9. Vizuális minta követése, soralkotás
 10. Az auditív emlékezet vizsgálkata: hangra vonatkozóan, szavakra vonatkozóan, mondatokra vonatkozóan,történetre vonatkozóan.
 11. A vizuális percepció vizsgálata: formákra, irányokra, információs jelekre vonatkozóan.
 12. A mozgás megfigyelése
 13. A ritmusérzék vizsgálata: ritmikus taps ismétlése, mozgás és beszéd összerendezése, szóanalízis
 14. Rajzvizsgálat
Kiegészítő vizsgálatok:
 • Bender A-teszt
 • Dichotikus hallásvizsgálat
 • A laterális dominancia
A vizsgálat következménye:
Amennyiben a vizsgálat diszlexia veszélyeztetettséget jelez, a nagycsoportos óvodást prevenciós terápiában részesíti a logopédus. Ha a részképességek zavara a nagycsoportos életkor végén, az iskolakezdés előtt derül ki, az óvodai tartózkodást ajánlatos egy évvel meghosszabbítani, s ezt az időt felhasználni a terápiára.
 
A diszlexia prevenciós órának egyik célja, hogy az olvasástanítás idejét meghosszabbítsa a diszlexia-veszélyeztetett gyermekek számára, nehogy a gyermek lassúbb haladása miatt elmaradjon az általános iskolai gyermekcsoporttól. El kell jutnunk odáig, hogy a gyermek birtokába jusson egy olyan eljárásnak, amellyel a nyomtatott beszédet megközelíti, a betűt a hanggal, a leírt szóképpel, a jelentéssel, a mondatot pedig egy gondolattal azonosítani tudja. A foglalkozások másik célja, hogy kialakuljanak az olvasástanuláshoz szükséges képességek a gyermekben. Ilyenek: a jó kifejezőkészség, a szavak artikulációs mozgássorának tudatosítása, az irány szerinti tájékozódás mind térben, mind a füzetlap síkján, az olvasás irányának elsajátítása.
 
A tüneteket négy csoportba osztjuk:
 1. Az olvasás-írásban fellépő tünetek
  1. Az olvasás hibái
   • betűtévesztések
   • betűkihagyások és -betoldások
   • szótagkihagyások és -betoldások
   • reverziók
   • rossz kombinációk
   • elővételezések
   • ismétlések
   • a betűk összeolvasásának súlyos megkésése kezdő olvasónál
   • a szó olvasásának megtagadása
  2. Az olvasás tempójának lassúsága
  3. A szövegértés zavara
 2. A beszéd területén megnyilvánuló tünetek
 3. A magatartásban fellépő tünetek
 4. Egyéb területek:
  • fejletlen ritmusérzék
  • dominancia zavarok
  • nehezen alakul ki a testséma
  • ügyetlen finommozgások
  • rossz tájékozódés térben és időben