A beszédészlelés és beszédmegértés zavara

A beszédészlelés a beszédhangok, hangkapcsolatok és hangsorok felismerése akkor, amikora jelentés még nem vesz részt a hallottak feldolgozásában. A beszédészlelés során azonosítjuk a különböző beszédhangokat vagy szótagokat, azok kapcsolódásait, illetve sorozatát.

A beszédmegértés a szavak jelentésének feldolgozásával kezdődik, ezt a mondatok megértése és értelmezése követi. A beszédmegértés a jelentések és az összefüggések felismerését is jelenti.

A beszédfeldolgozás zavaráról akkor beszélünk, ha az elhangzott közlések azonosítása nem pontos, megértésük bizonytalan, az értelmezés gátolt. Más szavakkal: ha a gyermek az életkorának megfelelő verbális közlések észlelésében és megértésében rendszeresen  téved, illetve a hozzá intézett megnyilatkozások egyértelmű feldolgozására nem képes, akkor a beszédészlelés és/vagy beszéd megértés zavara áll fenn.

Tünetek: a mindennapi kommunikációban megfigyelhető esetleges reakcióhiány, téves reakció, gyakori visszakérdezés beszédfeldolgozási nehézségekkel. Az olvasás- írástanulás, helyesírás zavara, a memoriterek megtanulásának nehézsége, az idegen nyelv elsajátításának problémája, az olvasottak bizonytalan értése, a lényegkiemelés képtelensége, a látszlagos memóriazavarok és az általános tanulási nehézségek.

Terápia: A cél az elmaradott vagy zavart beszédmegértés helyreállítása, szükség esetén a következményes problémák csökkentése, megszüntetése. A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése célzott beszélgetések és célzott verbális feladatok megoldásán és gyakoroltatásán keresztül történik. Iskolás korú gyermekek esetében ez párhuzamosan történik az írott anyanyelv fejlesztésével.

A terápiát mindig a diagnosztikának (GMP) kell megelőznie, ennek ismeretében tervezhető a terápia. 6-12 hónap elteltével kontroll diagnosztikai tesztelés következik.